20080519

Japanese Tea, Japanese Flower Calendar・茶花こよみ (2002)
・お茶ブック(2007)

(photo & text: kuniaki nakagawa )